SALGS & LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER for JH Smede & Montageservice ApS

§ 1. Generelt
§ 2. Tegninger og beskrivelser
§ 3. Priser
§ 4. Levering
§ 5. Leveringstid
§ 6. Betaling
§ 7. Ejendomsforbehold
§ 8. Konstruktionsændringer
§ 9. Tegninger m.v.
§ 10. Returemballage
§ 11. Returnering
§ 12. Mangler
§ 13. Produktansvar
§ 14. Produktinformationer, rådgiveransvar
§ 15. Retsregler – Voldgift
§ 16. Værneting
§ 17. Gebyrer
§ 1. Generelt


Med mindre andet er skriftligt aftalt med selskabet, sker ethvert salg på nedenstående salgs- og
leveringsbetingelser. Købers egne forretnings- og indkøbsbetingelser har kun virkning, såfremt de
skriftligt er anerkendt af selskabet. Ved salg af produkter eller services, der skal fremskaffes specielt, er
selskabets forpligtigelser over for køber begrænset til de rettigheder, selskabet opnår hos sin
leverandør af det pågældende produkt.

§ 2. Tegninger og beskrivelser

Alle oplysninger om vægt, dimensioner, kapacitet, data af teknisk og anden art samt priser, som er
anført i kataloger, annoncer, billedmaterialer, prislister m.m. er omtrentlige. Sådanne oplysninger er kun
bindende i det omfang, de udtrykkeligt fremgår af selskabets ordrebekræftelse eller anden skriftlig
aftale.

§ 3. Priser

Selskabet har til enhver tid ret til at ændre sine priser/prislister. Med mindre anden aftale træffes, finder
salg sted i henhold til den prisliste, som er gældende på ordrebekræftelsens dato. Prisangivelser sker
under forbehold for strejke, lock-out og andre forhold, som selskabet ikke selv er herre over. Opgivne
priser er ab selskabets adresse, og er eksklusive merværdiafgift og forsendelsesemballage, og er
baseret på de ved tilbuddets afgivelse herskende prisforhold for materialer, arbejdslønninger og
transportudgifter. Priserne er ligeledes baseret på de ved tilbuddets afgivelse gældende valutakurser,
og kan således reguleres i forhold til ændringer i pris- og valutaforhold.
Gældende dagspriser og forbehold for mellemsalg.

§ 4. Levering

Levering sker ab selskabets adresse. Køberen overtager risikoen for leverancen ved leveringen.
Forsendelse sker for køberens regning og risiko. Dersom selskabet ikke har modtaget speciel instruks,
er selskabet berettiget til at vælge transport-middel og transportvej. Selskabet er ikke ansvarlig for
transportskader.

§ 5. Leveringstid

Den angivne leveringstid er omtrentlig og med forbehold af forsinkelse som følge af strejker, lock-out,
krig, mobilisering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, transporthindringer, restriktioner af drivkraft,
ildsvåde, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører eller årsager udenfor
selskabets kontrol, og leveringstiden vil i påkommende tilfælde være at udskyde med et til hindringens
varighed svarende antal dage. Levering til den således udskudte leveringstid anses i enhver
henseende for rettidig. Såfremt leveringstiden er angivet som et bestemt antal dage eller uger, regnes
perioden fra det tidspunkt, da selskabet har modtaget samtlige de for ordrens udførelse nøjagtige
oplysninger fra køberen. Såfremt køberen ikke opfylder eventuelle forfaldne betalingsforpligtelser,
udskydes leverings-tiden med et tidsrum svarende til forsinkelsen af den pågældende betaling. Såfremt
der opstår forsinkelse af andre årsager end foran nævnt, berettiger dette dog ikke køber til at hæve
handlen helt eller delvist, eller gøre andre misligholdelses-beføjelser gældende mod selskabet,
medmindre forsinkelsen må betragtes som væsentlig, og selskabet herefter ikke har foretaget levering
senest 7 dage efter at have modtaget skriftlig påkrav herom fra købers side. Eventuel erstatning kan i
intet tilfælde kræves til dækning af købers avance- eller driftstab, dagbøder eller andet indirekte tab.

§ 6. Betaling

Selskabets normale betalingsbetingelser er som følger:
Betaling: 8 dage netto eller efter aftale.
Overholdes betalingsbetingelserne ikke, forfalder hele Selskabets tilgodehavende til omgående
betaling. Ligeledes forbeholder Selskabet sig ret til uden yderligere varsel at standse leverancerne og
forlange kontant betaling for eventuelle fremtidige leverancer. Selskabet er berettiget til at fordre renter
af det skyldige beløb med 2,5% pr. måned af den til enhver tid værende saldo. Køber er uberettiget til
at tilbageholde nogen del af købesummen til sikkerhed for opfyldelse af en eventuel forpligtelse i
medfør af § 12, ligesom en forsinkelse med en uvæsentlig del af leverancen heller ikke berettiger
køberen til udeladelse af at erlægge den fulde betaling i henhold til de trufne aftaler. Dersom varer, der
ifølge aftale eller kontrakt skal leveres til bestemt tid, ikke rettidigt aftages af køber, kan selskabet efter
eget valg lade varerne bortsælge for købers regning, efter advis til køber, eller oplægge varerne for
købers regning, således at køber skal betale de med oplagringen forbundne omkostninger. Uanset
forsinkelse ved modtagelsen er køber under alle omstændigheder forpligtet til at erlægge den aftalte
betaling. Ved oplagring henligger varerne for købers risiko. Manglende betaling efter den fastsatte
forfaldsdag vil kunne medføre overgivelse til advokat uden yderligere varsel, ligesom advokaten vil
kunne opkræve inkassoomkostninger udover, hvad der er fastsat i bekendtgørelse nr. 601 af den 12.
juli 2002 om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling.

§ 7. Ejendomsforbehold

Selskabet bevarer ejendomsretten til det solgte, indtil fuld og endelig betaling er erlagt. Såfremt der
måtte opstå skade eller slidtage på det solgte, er selskabet berettiget til at kræve betaling for dette hvis
det solgte tages tilbage/retur.

§ 8. Konstruktionsændringer

Selskabet forbeholder sig ret til før levering uden forudgående meddelelse til køber at foretage sådanne
ændringer i konstruktionen, udførelse m.v. som selskabet måtte finde nødvendige. Sådanne ændringer
giver kun køber ret til at hæve købet, såfremt han kan bevise, at en bestemt konstruktion, udførelse
m.v. var en forudsætning for købet. Foretagne ændringer og heraf eventuelt foranlediget ophævelse af
købet, berettiger ikke køber til erstatning af nogen art og ej heller til forholdsmæssigt afslag i
købesummen.

§ 9. Tegninger m.v.

Alle tegninger, overslag, beskrivelser eller andet materiale, der skal fremsendes ved afgivelse af tilbud
eller leverancer, er selskabets ejendom, og må ikke uden selskabets skriftlige tilladelse
mangfoldiggøres, forelægges andre firmaer eller benyttes til at udføre arbejde efter. Tegninger, som
selskabet har udført til brug ved tilbud, skal på forlangende returneres. Uberettiget anvendelse af
selskabets tegninger, beskrivelser eller andet materiale udløser en bod på kr. 25.000 for hver
overtrædelse. Selskabet kan herudover gøre almindeligt erstatningskrav gældende.

§ 10. Returemballage

Kasser eller anden emballage, som debiteres særskilt, vil ikke blive krediteret.

§ 11. Returnering

Varer tages kun retur mod forudgående aftale. Kreditering vil i så fald ske med et fradrag på 10% med
mindre andet er aftalt.

§ 12. Mangler

A. Køb af nye komponenter:

I en periode på 12 måneder fra det solgtes levering er selskabet ansvarlig for konstruktions-,
fabrikations- eller materialefejl, forudsat at køber kan bevise, at fejlen eller manglen skyldes forsæt eller
uagtsomhed hos selskabet eller dettes folk.
Såfremt selskabet er ansvarligt for fejl og mangler efter det ovenfor anførte, er selskabet berettiget til,
efter eget valg, enten at ombytte eller reparere sådanne komponenter eller dele, som viser sig
mangelfulde p.g.a. konstruktions-, fabrikations- eller materialefejl. Køber afholder udgifter til
afmontering, forsendelse, genmontering og opstart m.v. Køber opfordres til, straks når det solgte er
kommet ham i hænde, at foretage sådan undersøgelse som ordentlig forretningsbrug kræver. Lider det
solgte af en mangel, skal køber skriftligt inden 8 søgnedage fra leveringen at regne meddele selskabet
dette. Efter udløbet af 8-dages fristen kan manglen ikke påberåbes. Selskabet hæfter aldrig for købers
avance- eller driftstab, dagbøder eller andet indirekte tab.
Selskabets forpligtelser i medfør af ovenstående bestemmelser dækker ikke følger af naturligt slid eller
usædvanlig brug eller overlast, mangelfuld pasning eller betjening i strid med selskabets instruktioner,
ændringer foretaget uden selskabets skriftlige godkendelse, køberens urigtigt udførte reparationer, eller
andre forhold udenfor selskabets kontrol. Selskabet er ikke ansvarligt for fejl og mangler, der gøres
gældende senere end 12 måneder efter levering.

B. Reparations/renovering af brugte komponenter:

Såfremt selskabet reparerer et af kunden tilhørende brugt komponent, eller såfremt kunden køber en af
selskabet repareret/renoveret brugt komponent, har kunden/køber samme mulighed for at gøre
selskabet ansvarlig for mangler ved det solgte, som beskreven ovenfor under punkt A, dog således at
selskabets mangelansvar er begrænset til et tidsrum på 6 måneder fra levering.

§ 13. Produktansvar

For sådanne skader, som umiddelbart er omfattet af lov nr. 481 af 7. juni 1989 om produktansvar,
gælder lovens bestemmelser. For så vidt angår produktansvar, der ikke er omfattet af ovennævnte lovs
bestemmelser, gælder følgende begrænsninger:
Selskabet er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse
begået af selskabet eller andre, som han har ansvaret for.
Selskabet er ikke ansvarlig for skader på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens materialet
er i køberens besiddelse. Selskabet er ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af
køberne, eller på produkter, hvori disse indgår. I øvrigt er selskabet ansvarlig for skade på fast ejendom
og løsøre på samme betingelser som for personskade. Selskabets ansvar er i øvrigt begrænset til kr.
2.000.000,00 ved personskade og kr. 250.000,00 ved tingskade pr. skadebegivenhed. Selskabet er
aldrig ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. I den udstrækning
selskabet måtte blive pålagt produktansvar overfor trediemand, er køberen forpligtet til at holde
selskabet skadesløs i samme omfang, som selskabets ansvar er begrænset iht. ovenstående
beløbsgrænser. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til
dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Selskabet og køberen er gensidigt
forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der
er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af materiellet.

§ 14. Produktinformationer, rådgiveransvar

Selskabet er i almindelighed kun ansvarlig for, at det solgte svarer til de specifikationer, der er oplyst i
forbindelse med salget, jfr. afsnittet om fabrikationsfejl ikke for om varen er egnet til købers brug.
Ansvar herudover påtager selskabet sig kun, hvis selskabet har ydet særskilt, skriftlig rådgivning til
køber i form af udarbejdelse af projekt, udarbejdelse af egentlige beregninger eller i form af afgivet,
særskilt, skriftlig udtalelse om det solgtes brugbarhed til et specielt angivet formål til en køber, der ikke
må antages at besidde fornødent sagkundskab på området til selvstændigt at vurdere spørgsmålet om
varens egnethed. Selskabet har intet ansvar for udtalelser, hvis det er angivet, at udtalelserne hviler på
en skønsmæssig bedømmelse eller en vurdering. Selskabet påtager sig kun ansvar, hvis den ydede
rådgivning må siges at være uforsvarlig set i relation til den viden, som selskabet besad på
rådgivningstidspunktet om genstanden for rådgivningen. Selskabets rådgivning ydes på basis af
selskabets leverandørers opgivne data, og selskabet dækker kun tab som følge af fejl i dette
datamateriale, i det omfang selskabets leverandører yder selskabet erstatning herfor. Konstateres der
fejl i den af selskabet sammen med dettes leverance ydede skriftlige rådgivning, skal køber uden
unødigt ophold, straks efter at køber er eller burde være blevet opmærksom på tilstedeværelsen af
fejlen, underrette selskabet. Ved tilsidesættelse af denne bestemmelse erstatter selskabet alene
sådanne tab, der måtte være opstået som en direkte følge af selskabets fejlagtige rådgivning på det
tidspunkt, køber burde have underrettet selskabet. Ved rettidig reklamation yder selskabet køber ny,
vederlagsfri rådgivning. Selskabets ansvar for tab opstået som følge af fejlagtig rådgivning begrænses
således: Selskabet begrænser dettes ansvar til de direkte tab, der måtte følge af selskabets fejlagtige
rådgivning og højst til kr. 250.000,00. Selskabet hæfter aldrig for avance- eller driftstab, dagbøder eller
andet indirekte tab. Selskabets ansvar for tab opstået som følge af rådgivningsfejl ophører senest 1 år
efter, at leverance, hvortil rådgivningen er knyttet, er overgivet til køber.

§ 15. Retsregler – Voldgift

I det omfang hvor parternes mellemværende ikke er reguleret ved ovenstående almindelige salgs- og
leveringsbetingelser, skal dansk rets almindelige regler finde anvendelse.

§ 16. Værneting

Værneting for samtlige tvister mellem parterne er Retten i København.

§ 17. Gebyrer

Der pålægges et administrationsgebyr på kr. 55 pr. faktura.

§ 18. AB18 Retningslinjer

Alt udført arbejde og leverede ydelser af JH Smede & Montageservice ApS skal være i overensstemmelse med “AB18: Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed”. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, kvalitetsstandarder, tidsfrister, håndtering af ekstraarbejde, mangler, forsinkelser og tvistløsning. Overholdelse af AB18 sikrer, at alle aspekter af samarbejdet mellem JH Smede & Montageservice ApS og dets kunder opfylder branchens anerkendte standarder og praksis. Ved eventuelle afvigelser fra disse standarder, som ikke udtrykkeligt er aftalt skriftligt mellem parterne, vil AB18’s bestemmelser tjene som grundlag for fortolkning og løsning af tvister.